Milattan önce 2000 yıllarının başlarında Anadolu’ya giren Hititler, Orta Anadolu’ya göç ederek yerleşik hayatlarına burada devam etmişlerdir. Hititlerin siyasi geçmişlerinin milattan önce 1800’lerden sonra başladığı bilinmektedir. Hititler milattan önce 7. yüzyıla kadar varlıklarını korumuşlardır. Anadolu’nun ilk büyük devletini oluşturan Hititler, kendilerinden önce Anadolu’da var olmuş kültürlerle, Antik Mısır ve Mezopotamya kültürünü birleştirerek Anadolu uygarlığının temelini atmışlardır. Hitit devletinin başkenti Hattuşaş şehriydi. Hitit devleti birçok küçük beyliklerin birleşimi ile oluşmuş bir beylikler devletiydi. Devletin başındaki kral; başkomutanlık, en büyük din görevlisi ve büyük yargıçlık görevlerini de kendine almıştı. Hitit devletinin oluşumunun ilk zamanlarında devlet yöneticileri arasında Pankuş olarak adlandırılan ve asillerden oluşan bir meclis vardı. Bakır ve kalay üretimini devletin ilk yıllarından itibaren başarıyla sürdürmüşlerdi. Bu madenlerin üretimi ve kullanımı ile askeri bir üstünlük kurmayı başardılar. Ticaret yollarının korunmasına özel bir önem verdiler.

Hitit devletinin tarihi;

  • Eski Devlet
  • Yeni Devlet
  • Geç Hitit Devleti olarak üç kısma ayrılır.


Yeni devlet döneminin bilinen en önemli olaylarından birisi Hitit-Mısır mücadelesidir. Suriye’nin kuzeyinde bulunan topraklarda iki devletin çıkarlarının göz önünde bulundurması savaşa yol açmıştır. Yıllarca süren bu savaşlarda hiçbir üstünlük sağlayamayan bu iki devlet insanlık tarihinde bilinen ilk yazılı antlaşma olarak kabul edilen Kadeş Antlaşması’nı imzaladılar.
Hitit Devleti milattan önce 12. Yüzyılda Ege göçleri sebebiyle siyasi birliğini parçalandı. Geç Hitit Şehir Devletleri, Hititlerin kültür değerlerini bir süre daha devam ettirdi.
Bu şehir devletleri milattan önce 7. Yüzyılda Asur devletine, daha sonra bütün Anadolu ile birlikte Pers yönetimine geçti.